Monday, April 4, 2011

Támadás a szavak ellen

Posztmodernizmus - mint kor

Egyesek, mint pl. Ravi Zakariah szerint a poszmodern kor a berlini fal lerombolásával kezdődött, ha egyáltalán a kezdet meghatározható. A nyugatot kelettől elválaszó szimbólikus berlini fal leomlásával a kelet és nyugat "összefolyt", és egy új világ-egyetemes világnézet formálódik. Ez az új világnézet még jobban megkérdőjelez minden "régi értékrend"-et, mint a modern filozófia, és erősen a nihilista irány felé serkenti a gondolkozást. Ha egyetlen szóval szeretném jellemezni a posztmodernizmus karakterét talán a relativitás szót használnám. Nincs abszolut, nincs etalon, nincs semmi szilárd, amit alapnak tekinthetünk, amihez viszonyíthatunk. Ha helyet adunk a  posztmodernizmusnak, akkor "kicsúszott a talaj a lábunk alól". A posztmodernizmus szerint nics abszolút igazság, kivéve a sajátját, miszerint nincs abszolut igazság. Erkölcsileg nézve nincs bűn, csak különbözö erkölcsi normák.

Támadás a szavak ellen

Természetesen a régi értékrend és főleg a judaizmus és a judeo-keresztyénség értékrendje ellen a támadás minden szinten folyamatban van. Amint az szokott lenni az egyetemi professzorok a média támogatásával viszik a vezetőszerepet, de a művészet terén is gyors a felzárkózás, a filmiparon és a sláger-világon keresztül. Az agymosás újhulláma zúdúl ránk és gyermekeinkre.
Az egyik ilyen támadás alá vett terület: támadás a szavak ellen. A posztmodern filozófia megfosztja a szerzőt a saját szavainak értelmezésétől és az olvasó kezébe adja azt. Az a fontos, hogy az olvasó milyen értelemmel ruházza fel a szavakat és nem az, amit a szerző gondolt. Ilyen módon a szerzőt kiikathatjuk, elszigetelhetjük a saját gondolatától, attól, amit közölni akart és "lefordíthatjuk" az üzenetet a saját szánk íze szerint. Ez a kor szellem azt sugallja, hogy "nem akarom, hogy te értelmezd nekem a szavakat (még akkor sem, ha te vagy a szerzőjük), a szavakat én ruházom fel jelentéssel".  Ilyen módon egy bűnös gondolat belopja magát a szívünkbe egy eddig mást jelentő, ártatlan szó takarásában, és a trágár tisztátalan szó pedig az új jelentése mögé bújva. Isten nem szereti, ha a jót gonosznak mondjuk, vagy a gonoszt jónak. Isten gyűlöli ezt. Mindegy, hogy Márai Sándort idézzük és elfordítjuk a szavak jelentését, vagy trágár káromkodást helyeslünk mert az kifejezi az érzésünket. Beszennyeztük a szó tisztaságát.

Mert kezdetben volt a Szó, és a Szó Isten volt... János 1:1

Isten szava soha nem változik, mert ő maga nem változik. Az ő szavai szerint leszünk megítélve függetlenül attól, hogy mi hogyan értelmeztük. Nála a tiszta beszéd mindig, örökké ugyanazt fogja jelenteni. Az ő fogalma a szentségről beszédben vagy cselekedetekben mindig ugyanazt fogja jelenteni.
A téma sokkal nagyobb, mint ahogy azt én ki tudnám fejezni, és sokkal veszélyesebb. Szeretném, ha a féltő szeretet érződne ki ebből a néhány gondolatból. Szeretteim szakasszátok el magatokat ettől a gonosz világtól. Ne engedjétek be a szennyet, a mocskot a szívetekbe, sem az Isten gyülekezeteibe.
Ha a szó elveszti értelmét, akkor Isten beszédének hitele is elveszett. Ragaszkodj a szó tisztaságához, hogy Isten örök érvényű beszédének tisztasága megmaradjon neked és gyermekeidnek.  Légy só e világban, aki konzerválja Isten értékrendszerét, beszédedben, cselekedeteidben, gondolataidban.
Jakab 1:27
Tiszta és szeplõ nélkül való istentisztelet az Isten és az Atya elõtt ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket az õ nyomorúságukban, [és] szeplõ nélkül megtartani magát e világtól.


Néhány ige:
2 Timóteushoz 4:3
Mert lesz idõ, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyûjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök;

Ézsaiás 5:20
Jaj azoknak, a kik a gonoszt jónak mondják és a jót gonosznak; a kik a sötétséget világossággá s a világosságot sötétséggé teszik, és teszik a keserût édessé, s az édest keserûvé!

Zsoltárok 119:9
Mi módon õrizheti meg tisztán az ifjú az õ útát, ha nem a te beszédednek megtartása által? (És ez a beszéd állandó.)

2 Krónika 1:9
Most, oh Uram Isten, legyen állandó a te beszéded, [melyet szólottál volt] az én atyámnak, Dávidnak; mert te választottál engem királylyá e nép felett, mely [oly] sok, mint a földnek pora.  (Az ember vágyódása a szó állandóságára.)

1 Sámuel 15:24
Akkor monda Saul Sámuelnek: Vétkeztem, mert megszegtem az Úrnak szavát és a te beszédedet; [de] mivel féltem a néptõl, azért hallgattam szavokra.

Zsoltárok 119:140
Felettébb tiszta a te beszéded, és a te szolgád szereti azt.

János 17:6
Megjelentettem a te nevedet az embereknek, a kiket e világból nékem adtál: tiéid valának, és nékem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották.

Máté 5:37
Hanem legyen a ti beszédetek: Úgy úgy; nem nem; a mi pedig ezeken felül vagyon, a gonosztól vagyon.

Kolosséiakhoz 4:6
A ti beszédetek mindenkor kellemetes [legyen,] sóval fûszerezett; hogy tudjátok, hogy mimódon kell néktek kinek-kinek megfelelnetek.  (Sóval fűszerezett = tiszta)

Thursday, December 23, 2010

Merre visznek álmaid?

Keith Harrel:
Thomas Edison tanárjától kapott bejegyzéssel jött haza az iskolából, mely szerint olyan buta, hogy semmit nem képes tanulni.


Albert Einstein bizonyítványa olyan gyenge volt, hogy tanárja azt mondta neki, hogy soha nem viszi semmire.


Michael Jordan-t (évekig a legjobb kosárlabda játékos - megjegyzés Mihálytól) kizárták a kosárlabda csapatból amikor másodikos volt a középiskolában. Ez annyira felkavarta, hogy hazament és sírt.

A Columbia Pictures igazgató helyettese, akinek feladata az új tehetségek felfedezése volt, azt mondta  
Harrison Ford-nak, hogy soha nem fog befutni mint szinész.

Egy Kansas City-beli újság elbocsátotta Walt Disney-t mondván, hogy a találékonyság teljesen hiányzik belőle.

Mit mondanak az emberek rólad? Vagy még fontosabb kérdés, hogy "Megengeded-e, hogy mások megállítsanak a célod elérésében, álmaid beteljesedésében?
(A kiemelések tőlem vannak - Mihály)

Mihály:
Ide kivánkozik még néhány kérdés:

Mik a céljaid, álmaid? Biztos vagy-e benne,  hogy amikor eléred őket akkor is azt fogod gondolni, hogy megérte kűzdeni értük, vagy pedig rádöbbensz, hogy álmaid csupán délibábok voltak, melyeknek nincsen valós értékük?
Válaszd meg jól álmaidat!

Sunday, August 15, 2010

Látogatás egy közeli (1 óra vezetés) baptista imaházban

Korábban említettem, hogy egyik betegem férje baptista prédikátor volt. Beszégletésünk során meghívott, hogy beszéljek a gyülekezetükben. Örömmel mondhatom, hogy ez megtörtént augusztus elsején. Mivel szombat, de legfőképpen vasárnap és hétfőn nekem kell a bébire vigyáznom és ellátnom, nekem ezek nagyon zsúfolt napok. A tökéletestől ilyenkor még messzebb esik a teljesítményem. Ezért az esti összejövetelt választottam, mert akkorára már "összekaparom" magam és a többi fiút. A reggelire eljutnom szinte lehetetlennek tűnik, mindenesetre erőmön felül. Reggeli a bébinek, s a többieknek, öltözködés stb. nekem túl sok. Emese, sokkal ügyesebb ezen a téren és még sok más téren..., de hát ilyenkor ő alszik, hogy éjjel (12 órás műszakok) tudjon dolgozni.
Szóval az esti összejövetelre mentünk. Nem volt telt ház, mert az reggel szokott lenni, de nem baj. Ennek a gyülekezetnek saját iskolája van. Ovodától egészen a középiskolai érettségiig ajánlják az oktatást.
Amikor a pásztor testvér meghívott és kért, hogy beszéljek a gyülekezetben, akkor az volt az érzésem, hogy kb. 10 percet kaptam, de többszöri kérdésemre sem kaptam egy határozott választ az időtartamot illetően. A 10 percet már letelt, és hát én még nem értem az "üzenetem" végére. Közben figyeltem a pásztor testvért, hogy mikor jelez, hogy fejezzem be. Ő viszont olyan kényelmesen űlt az első padsorban, és láthatólag meg volt elégedve a történésekkel, hogy emiatt nem álltam le.Kb. egy fél órát beszéltem.
Elmondtam Veress Ernő testvér látását Csíkszeredával kapcsolatosan, beszéltem a három óriási keresztről, ami a hargitai táborhely közelében van és arról, hogy minek az emlékére áll ott az az emlékmű.
Beszéltem Veress Barnabásról, és az ő lelkesedéséről a város evangélizációjával kapcsolatban. ("Ne mászkáljon édesapám másfelé..., hanem összpontosíton erre a városra..." - nem tudom, hogy szószerint idéztem-e.)

Aztán meghívtam őket, hogy jöjjenek el velem és én bemutatom őket a csíkszeredai kis gyülekezetnek, amelyik folytatja  a Veress család elkezdett munkáját. Hívtam őket, hogy csatlakozzunk azokhoz, akik már ott állnak a városért. Kértem, hogy imádkozó lelkülettel és a Szentszellem vezetését követve vegyük ki mi is a részünket az úttörő munkából, hogy világosság ragyogjon fel azok számára, akiktől eddig el volt zárva a Jézus Krisztus evangéliuma.

Ez történt két héttel ezelőtt. A kis lépések lassan haladnak, de hiszem, hogy mindezt Isten kezdte el és folytatni is fogja munkáját.

Sunday, May 30, 2010

Még egy pár szó

Szóval lezajlott a találkozó. Egy kicsit bánt, hogy nem is igazán tudtam benne részt venni, és főleg az előkészületekben való részvételt láttam volna fontosabbnak, mert a találkozó megszervezésének terhe szinte néhány emberre összpontosult a Németi László testvér vezetésével. A teher második nap ment le róla szemmel láthatóan. Hasonló módon a két asszony testvér László testvér felesége, Kati és sógornője, Zsuzsa testvérnők vitték a konyha terhét.
A munka beosztásom és a baba, teljesen lefoglalta a napjaimat. Az összejöveteleken is Ezsdrásoztam. Annak örültem, hogy Emese is ott tudott lenni pénteken és szombat reggel. Mivel ő szombat és vasárnap éjszaka dolgozik, napközben alszik, így a közösségi alkalmakról mindig hiányzik.

Szóval bánt, hogy nem tudtam terhet vállalni a találkozóból, de valahol tudom, hogy ami erőmön felül van, azért nem kell, hogy lelkiismeret furdalásom legyen. Ilyenkor mégis olyan haszontalannak érzem magam. Az Úr tegyen alkalmassá, hogy mégis, valahogy betöltsem a küldetésem.

Más:
Kb. már több, mint egy hónapja kaptam egy meghívást egy springfield melletti városkában levő baptista gyülekezetbe, hogy tegyek bizonyságot. A lelkipásztor felesége volt a kórházban az egyik betegem, s így jött az ismeretség. Már meglátogattam őket otthonukban Joshsal és Jeremiással. Saját iskolájuk van nagy tornateremmel, ami Josht igen "meghatotta" :)

 A bizonyságtételre elmenni nem is annyira egyszerű, mert Emese alszik vasárnap nappal, és én vagyok a Mr. Mom, ami nekem sokkal nagyobb Ügy, mint a Mrs. Mom-oknak. Nekem minden nehezen csikorogva megy. Egyszerüen rémálom, ha ki kell mozdulnom a bébivel itthonról. Hiába Emese nélkül még fél embernek sem érzem magam... :(

Az elkövetkező két vasárnap dolgozni fogok, tehát csak azután jöhet számításba a látogatás, és azt is még egyeztetni kell a pásztor testvérrel.

Ha többet tudok, majd leírom.

Közben olyan fura érzés, hogy Lajos meg Evódia ilyen "közel" vannak hozzánk, és mégsem tudunk értekezni, a találkozásról nem is beszélve... A Mennyben gondolom ez is másképpen lesz. Mindenesetre nagyon örülök nekik! Gondolom a "Nagy utazás" nem csak fáradalmas, hanem izgalmas is számukra. Isten áldja meg a hátralevő idejüket is és otthon a nagyszülők szolgálatát is mind a két értelemben: a gyülekezetben és az otthon maradt gyerekek felé is. Milyen érték ilyen szülőkkel rendelkezni!!! :)

2010 Találkozó Springfield, MO-ben

Most zajlottak le a springfieldi testvéri találkozó napjai.
Testvérek jöttek Kanadából, és az USA különböző államaiból.
Péntek délután, illetve este kezdődött és ma délben kezdődik a haza utazás.

Sunday, April 4, 2010

Öregszem? Azt nem tehetem... :)

Azt mondják az öreg kutyát nehéz új trükkre megtanítani. Valahogy így vagyok a blogozással. Mióta a 360.yahoo megszűnt, a kiscsapat feloszlott, illetve átjött többnyire ide a blogger-re, lelassult a blogozásom. Kriszta kérte, hogy jöjjek már én is ide. Itt vagyok én már régóta, csak fárasztónak találtam, hogy "megtanuljam" ezt a blogozást itt. Valahogy a 360-as olyan könnyű volt nekem. Kár hogy kicserélték. Mindenesetre Kriszta megpróbálom. Nem tudom, hogy fog sikerülni, mert közben az élet is felpörgött nálunk, mióta megszaporodtunk, meg mióta a kórházban dolgozom. Ebben a hónapban fiatal házasok és fiatalok számára lesz itt találkozó, de az előkészületekben sem tudtam segíteni az elfoglaltság miatt. A bébis(z)ittelés nekem óriási erőfeszítést jelent. Emese is fáradt állandóan. Ez nem panaszkodás, hanem "helyzetjelentés" Kriszta... :) Szóval még a vasárnap esti összejöveteleinkre sem járok a bébivel. Emese ugyanis mindig dolgozik abban az időben, és egyedül nem tudom vállalni a terhelést.
Isten pedig nyitogatja az ajtót a szolgálatra is. A mult héten egy baptista lelkész meghívott, hogy beszéljek a gyülekezetükben. Ma pedig egy éppen haza készülő betegem kérte, hogy látogassam már meg, mert szeretné, ha elmondanám neki, hogy hogy tértem meg. Már pedig egy ilyen meghívás (leírta nekem a címét, telefonszámát) nagy szó itt amerikában (mind a két fajta). Na, mostmár csak imádkozni kell, hogy legyen erőm összeszedni magam és elmenni.

Azért a http:www.menedek.com -ra néha-néha írogattam egy keveset Kriszta, és az megjelent a facebook-on is, bár ott is nagyítóval kell keresni a blogokat. Ezek a szociális weboldalak, inkább szórakoztatásra vannak tervezve, nem mélyebb eszmecserékre. Mindig a "Cirkuszt! Kenyeret!" jut róluk eszembe. Le kell foglalni az embereket, szórakoztatni kell őket, hogy ne legyen idejük a komolyabb dolgokra. Ezért hiányzik nekem a yahoo 360-as.

A családról?
Josh főiskolás. Rájött, hogy neki mégiscsak a kompjuter a legkönnyebb szakterület. Már mellék állása is van a főiskola mellett. Eddig két cégnek menedzseli a kompjuter hálózatát. Önkéntes alapon a régi iskolájának a weboldalát is megépítette.

Nátán 3.-kos középiskolában, de évvégére kész lesz az összes középiskolás osztállyal, mert "kettessével vette a lépcsőket". Hamarabb be akarja fejezni a középiskolát egy évvel. A rollai műszaki egyetemre már felvették azzal a feltétellel, ha befejezi a középiskolát. A középiskola vezetősége úgy döntöttek, hogy nem engedik, hogy hamarabb befejezze. Nos, ez teljesen érthetetlen, mert ha már minden tantárgyat elvégzett, ami a negyedikes "érettségihez" kell, akkor mivel töltené a negyedik évet? Az igazgató felhívta az egyetemet. Megbeszélte velük, hogy elfogadják Nátánt, ha a harmadik után kimarad az iskolából, és a főiskolán egyszerüen leteszi a vizsgákat. Az egyetem elfogadta. Úgyhogy ez lesz, ha az Úr is akarja és élünk. Nátán már az ösztöndíjakat is megkapta az egyetemre, hála az Úrnak. Villamos mérnök akar lenni. A felvett diákok közül a 100 legjobbak egyike volt (de nem a legjobb :)

Jeremiás minden idejét "kutatásra" használja. Vizből hidrogént és oxigént állít elő, tüzijátékozik, meg durrangat. Megolvassza az aluminium kólás dobozokat, kiberheli a rossz mikrohullámu sütőket és az eldobható fényképezőgépeket. Az elsőből hegesztő trafót gondol csinálni, a másokiból pedig önvédelmi "sokkolót". Nem vagyok benne biztos, hogy ha városban laknák, akkor is tudná csinálni. Legalábbis nem mindent, amit itt csinál. Jelenleg Dániellel együtt focizni kezdett járni, meg egy éves unszolásának engedve, elkezdett hegedűlni tanulni. Emese szintén vesz órákat :)
Egyszer azt mondja nekem Jerémiás, hogy "apa, azt mondtad, hogy ne magunkat dicsérjük, hanem az az igazi dícséret, amikor mások dícsérnek. Az iskolában mások dícsérnek: azt mondták, hogy te egy genius vagy!" :) Ezt egy olyan trükkje váltotta ki, hogy egy darab aluminium szálból lepke alakot formált. Egy darab PVC csövet megdörzsölt (feltöltötte elektromossággal) és az aluminium lepke alá tartotta, majd elengedte a "lepkét". A lepke szállt. Az elektromosság taszította az aluminiumot és ezért a "lepke" igyekezett a PVC csőtől távol maradni. A levegőben lebegett a cső fölött. Ahogy a csövet mozgatta a lepke úgy repült anélkül, hogy hozzá ért volna a csőhöz.

Dániel nagyon ügyes fizikai adottságokkal rendelkezik. Focizik most. Ő inkább a közösségi emberke, nem annyira technikai, mint Jerémiás. Ő egy-két osztállyal feljebb olvas, mint a korabeliek, nagyon meleg szívű. Szivesen ír, sokat olvas, rajzol (megdöbbentően jól), és talán ő játszik a legtöbbet kint. Esténként, főleg amíg nem volt még baba, párnacsatákat vívtak Jeremiással minden este. Ezsdrás érkezése óta ez be van tiltva. Neki volt a legnehezebb elfogadni, hogy kiszorult a "legkisebb" (angolul "baby") pozicióból. Ha úgynazokkal a becenevekkel illettük Ezsdrást, amit azelőtt neki mondogattunk, akkor mindig közbeszólt, hogy az ő, és nem Ezsdrás. Ezért teljesen új becézést kellett kitalálnuk. Úgyhogy Ezsdrás "mackó-muki" lett, meg mici-mackó, mert úgy még nem "neveztünk" senkit a házban előtte.

Ezsdrás, nagyon "jó megjelenésű" fiatalember... hehe... Ennek az egyik oka, hogy csakis anyatejen él mindezideig. Attól meg nem hízott el, és nem nőtt "super" méretüre, mint a kortársai, akiket táppal etetnek. Nem sokat sír, de azért azt is tud, sőt még mérgelődni is. Főleg amikor már fáradt. Hétvégéken, amikor itthon vagyok (minden második hétvégén), nekem gyűlik meg a bajom vele, mert Emese éjjel dolgozik, nappal pedig aludni szeretne... Amikor itthon vagyok, akkor valamennyire ez még sikerül is. Amikor viszont dolgozok, akkor az ő alvásideje nagyon zaklatott. Ezért ilyenkor sokkal-sokkal fáradtabb, mint máskor. Milyen jól jönne néha egy nagymama, akire néhány órát rá lehetne bízni a picit. De miért jöttünk ilyen messze tőlük, igaz?

Ezsdrás fényképeit itt lehet megnézni: http://www.flickr.com/photos/pacozpics/sets/72157622643289730/

A lovat eladtam, mert elfogyott a szénája a télen és nem volt pénz szénára. Eladtam a barátomat! De vigasztaltam magam, hogy neki jobb lesz, mert több lóval lesz együtt és rendesen megtanítják mindenre, amit egy ilyen lónak illik tudnia.

Szóval kb. ez van velünk Kriszta.